Klimaat

Onderzoek naar maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen.

Waarom dit onderzoek?

Wereldwijd beginnen mensen de gevolgen van klimaatverandering te ervaring. Voor ons land is een grootschalige overstroming een van de grootste bedreigingen. Het is zinvol om na te denken over risicobeheersing, preparatie en de gevolgen van overstromingen en het maatschappelijk herstel.

Het lectoraat Crisisbeheersing van het NIPV deed onderzoek naar maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen in opdracht van het landelijke programma ‘Watercrisis beheersen in een veiligheidsregio’ (Wave 2020).

Er werd onderzocht welke dilemma’s zich dan voordoen en welke partners een rol spelen. Naast het bestuderen van wetenschappelijke literatuur, voerden de onderzoekers zes casestudies uit. Hierbij is voornamelijk gekeken naar overstromingen in westerse landen omdat hiervan overheidsrapporten en – evaluaties beschikbaar waren. Ook zijn de lessen meegenomen uit de door het NIPV geĆ«valueerde orkaanramp Irma op Sint Maarten.

De bevolking betrekken

Het rapport legt belangrijke uitdagingen in de wederopbouw bloot en belicht de actoren die hierbij een rol spelen. Zo wordt geconcludeerd dat wederopbouw alleen succesvol is als het in nauwe samenwerking met de betrokken bevolking gebeurt en dat burgerinitiatieven een betekenisvolle rol kunnen spelen. Een andere conclusie is dat sociale netwerken en de kwaliteit van het openbaar bestuur bepalend zijn voor het maatschappelijk herstel.

Basis voor toekomstige handreiking

Het rapport dient als basis voor een handreiking die de situatie beschrijft nadat een overstroming heeft plaatsgevonden.

Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen

Download hier het document.