Stralingsincidenten

Onder stralingsincidenten worden alle situaties verstaan waarin ongewenst straling en/of radioactief materiaal vrijkomt of dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu.

Stralingsincidenten kunnen betrekking hebben op categorie A- of B-objecten. Bij A-objecten gaat het om bijvoorbeeld kerncentrales, om schepen en ruimtevaartuigen die aangedreven worden door kernenergie, of transport van hoog radioactief afval. Bij een (dreigend) incident met een A-object zijn regio-overstijgende effecten te verwachten.

Een stralingsincident met een B-object heeft doorgaans alleen lokale effecten, beperkt tot de directe of beperkte omgeving van de bron. Voorbeelden van B-objecten zijn bedrijven en inrichtingen die gebruik maken van radioactieve bronnen voor industriële, medische of onderzoeksdoeleinden of radioactieve bronnen opslaan en transporten van radioactieve stoffen.

Schadelijke gevolgen voorkomen en beperken

De bestrijding van stralingsincidenten is gericht op het voorkomen en beperken van schadelijke gevolgen voor mens, dier en omgeving. De bestrijding van incidenten met B-objecten kan in principe op lokaal of regionaal niveau worden afgehandeld.

Grotere stralingsincidenten vereisen zowel nationale, regionale als lokale betrokkenheid. Overheden en vergunninghouders dienen zich zowel op bestuurlijk als operationeel niveau adequaat voor te bereiden op stralingsincidenten.

Veiligheidsregio’s met een A-object zullen hier bijzondere aandacht aan moeten geven. Het effectgebied van een A-incident zal de regio-grens echter overstijgen en incidenten met B-objecten kunnen overal in Nederland plaatsvinden. Dit betekent dat alle veiligheidsregio’s specifieke voorbereidingen dienen te treffen.


Samenwerkingspartners

NIPV werkt op dit dossier nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Op de site van het RIVM vindt u praktische informatie voortvloeiend uit de ondersteunende rol van het RIVM voor lokale hulpdiensten en overheden, maar ook rapportages van stralingsgerelateerd wetenschappelijk onderzoek en het Nationaal Meetnet Radioactiviteit.

Voor informatie over vergunningen, veiligheidsrapporten, beschikkingen, aangiften, stresstesten en milieueffectrapporten kunt u terecht op de site van de ANVS.


Samenwerken aan nucleaire veiligheid

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Tevens is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt.

Video over samenwerken aan nucleaire veiligheid


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.